Cebu Philippine 06/25-27/2011 Plantation Bay resort - 2414anneto